Signat el Conveni del Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de València

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO PV considera molt positiva la signatura d'aquest conveni provincial, subscrit el 14 de febrer de 2017 després de més d'un  any de negociacions, que amplia drets en qüestions fonamentals i obligarà a les empreses multiservicios que operen en el sector a aplicar-ho, mantenint els salaris i drets subscrits.

El nou marc regulador del Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de València avança en qüestions rellevants respecte a jornada, conciliació de la vida laboral i familiar, formació, despenjada del conveni o la subcontractació amb empreses multiserveis i garanteix increments dignes vinculats a l'IPC Real. També s'incorporen a l'àmbit d'aplicació d'aquest conveni les empreses de missatgeries que actuen amb targeta de transportista.

Entre els avanços més reseñables destaquen:

Increments salarials
Per a l'any 2016 el 1%, l'any 2017 l'1,6% i el 2018 increment mínim l'1,5%, garantint l'IPC de l'any anterior. S'obliga a l'abonament dels endarreriments generats.
 
Festius
Any 2017: 17 de març per a aquelles localitats en les quals aqueix dia no siga festa local i el dia 13 d'octubre o 7 de desembre en aquelles localitats en les quals sí ho siga.
Any 2018: 29 de març (dijous Sant), si aquest dia anara declarat festiu la comissió paritària es reunirà per a fixar un altre dia.

Àmbit d'aplicació
S'incorpora en l'àmbit d'aplicació del conveni a aquelles empreses de missatgeria que realitzen la seua activitat amb autorització administrativa de transportista. A partir de l'1 de gener de 2018, quan les empreses del sector subcontracten l'activitat principal amb empreses externes, aquestes hauran d'aplica aquest conveni, amb el mateix salari i drets.
 
Conciliació de la vida laboral i familiar
Nou permís retribuït de fins a 10h anuals per a assistir al metge especialista i per a acompanyar al metge o a proves diagnòstiques a fills menors, familiars disminuïts físics o psíquics i ascendents depenents. Es regula el dret al gaudi i els permisos retribuïts en dies alterns per a atendre a familiars.

Vacances
S'exclouen expressament per al còmput dels 34 dies de vacances del conveni, els festius que coincidisquen amb el període fixat.
 
Formació i CAP
El cost de la formació i el temps emprat per a la renovació del CAP correrà íntegrament a càrrec de les empreses.

Inaplicaciones del conveni
Obligació de comunicar l'inici del període de consultes a la Comissió Paritària del Sector.


 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article

Publicitat
Publicitat